Grieg

Grieg er avdelinga for dei yngste i barnehagen. Her starter det 10 nye born kvart år. På Grieg er me ekstra opptekne av å gje borna ein god start på barnehagelivet. Tryggleik og nærleik er viktig hjå oss. Me har fokus på å skapa ein trygg kvardag for borna, der dei får utforska, oppleva og læra nye ting saman med støttande, omsorgsfulle, trygge voksne. På Grieg legg me vekt på eit godt og tett foreldresamarbeid for at borna skal ha det best mogeleg hjå oss.

På Grieg vil borna blant anna møte:

- korte samlingstunder kvar dag med kjende barnesongar, eventyr og andre forteljingar. 

- Kristensamling ein gang i veka med enkle bibelforteljingar og songar. 

- Uteleik på leikeplassen vår om formiddagen. 

- Turdag ein gang i veka i nærområdet

- Varmlunsj ein dag i veka med variert meny

- Tilrettelagt innemiljø som passar for born som vil bruke heile seg i leiken. 

 

Reidun Hetlebakke Garrido og Sølvi Anita Vikebø  er pedagogiske leiarar på Grieg. Veronica Eggen Solmaz og Sandra Steffensen er pedagogisk medarbeidarar. Karina Fuglevand er lærling.